گوشی شبکه اسنام Tag

 M700 بیس استیشنی (مرکز بیسیم برای فناوری دکت DECT) ایده آل برای شرکت های و ساختمانهای بلند است که به پوشش شبکه بی سیم در چند طبقه نیاز دارند. نصب  آسان و راه اندازی یکپارچه ای بر روی  گوشی های   snom M65 دارد.