کانکتور بین برد اصلی و بردهای افزایشی سنگوما Sangoma A200BP2