گیتوی هنلانگ IP Gateway Unicorn 6008

گیتوی هنلانگ IP Gateway Unicorn 6008

گیتوی هنلانگ IP Gateway Unicorn 6008

گیتوی هنلانگ IP Gateway Unicorn 6008


گیتوی Unicorn6008، مدیریت و پیکربندی آسان راهکارهای ارتباطی IP را به کاربران ارائه کرده و برای هر نوع سازمانی مناسب می باشد. این گیتوی دارای ۸ پورت FXS بوده و مبتنی بر استاندارد SIP  بوده و قابلیت پشتیبانی از ۸ اکانت SIP را دارد.