گیتوی هنلانگ IP Gateway Unicorn 6104

گیتوی هنلانگ IP Gateway Unicorn 6104

گیتوی هنلانگ IP Gateway Unicorn 6104

گیتوی هنلانگ IP Gateway Unicorn 6104


گیتوی Unicorn6104، مدیریت و پیکربندی آسان راهکارهای ارتباطی IP را به کاربران ارائه کرده و برای هر نوع سازمانی مناسب می باشد. این گیتوی دارای ۲ پورت FXO و ۲ پورت FXS بوده و مبتنی بر استاندارد SIP می باشد. همچنین این گیتوی قابلیت اتصال به ۲ خط PSTN را دارد.