آموزش پیکربندی گوشی بی سیم Snom M700 با الستیکس Elastix

آموزش پیکربندی گوشی بی سیم Snom M700 با الستیکس Elastix


 

آموزش نحوه انجام تنظیمات گوشی های دکت برند اسنام مدل M7 با الستیکس Elastix و یا راهکارهای دیگر مبتنی بر پروتکل SIP