ماژول اتکام AX110S

ماژول اتکام AX110S

ماژول اتکام AX110S

ماژول اتکام AX110S

ماژول  AX110S دارای یک پورت  FXS بوده و برای کارت هایAX400P   یا  IP PBXهای سری  IP0X این قابلیت را فراهم می کند که خط تلفن آنالوگ  را غیرفعال کنند. کاربران می توانند با به کارگیری ماژول های  AX110S بیشتری، پورت های بیشتری را فعال کنند. این ماژول از تمام قابلیت های تماس پشتیبانی شده توسط خطوط تلفن آنالوگ، پشتیبانی می کند. این ماژول با کارت دیجیوم S100M سازگار بوده و کاربران می توانند این ماژول را به طور مستقیم بر روی کارت های TDM400P استفاده کنند.
پیکربندی
این محصول، با تجهیزات زیر کار می کند.

  • (AX400P ( 4 analog port mother board
  • (AX1600P (16 analog ports mother board
  • (AX-E-1600P ( 16 analog ports PCI-E mother board
  • (IP01 ( one port Asterisk embedded IP PBX
  • (IP02 ( 2 ports Asterisk embedded IP PBX
  • (IP04 ( 4 ports Asterisk embedded IP PBX
  • (IP08 ( 8 ports Asterisk embedded IP PBX