کارت تلفن اتکام AXE800PN

کارت تلفن اتکام AXE800PN

کارت تلفن اتکام AXE800PN

کارت تلفن اتکام AXE800PN


AXE800PN، کارت تلفن آنالوگ استریسک بوده که از کانال های آنالوگ ۸x FXO/FXS  پشتیبانی می کند. کاربران با استفاده از کارت های  AXE800PN  و PBX متن باز Asterisk و PC می توانند راهکار تلفن SOHO خود را ایجاد کرده که  شامل همه قابلیت های PBX های قدیمی بوده و دارای قابلیت های موجود در IP PBX همچون صندوق پست صوتی، انتقال تماس، پارک تماس، گرفتن خطوط نیز می شوند.
مشخصات

  • کارت آنالوگ برای Asterisk IP –based PBX
  • شناسه تماس/ منتظر ماندن تماس/ کنفرانس صوتی
  • صندوق پست صوتی، IVR
  • پشتیبانی از درایور Zaptel  و Dahdi
  • مناسب برای اسلات های PCI  ۳٫۳ volts and 5.0 volts 32 bit
  • تأیید شده توسط الستیکس

کاربردها

  • PBX مبتنی بر IP
  • سیستم IVR
  • تماس های معمولی/ کنفرانس تلفنی ویپ