ماژول AX210S

ماژول AX210S

ماژول AX210S

ماژول AX210S

ماژول  AX210S دارای دو پورت FXO بوده و برای کارت های  AX400P  یا  IP PBXهای سری  IP0X این قابلیت را فراهم می کند که ۲ تلفن آنالوگ  را غیرفعال کنند. کاربران می توانند با به کارگیری ماژول های AX210S بیشتری، پورت های بیشتری را فعال کنند. این ماژول از تمام قابلیت های تماس پشتیبانی شده توسط خطوط تلفن آنالوگ، پشتیبانی می کند. پیکربندی این محصول، با تجهیزات زیر کار می کند.

  • (AX1600P (16 analog ports mother board
  • (AX-E-1600P ( 16 analog ports PCI-E mother board
  • (IP01 ( one port Asterisk embedded IP PBX
  • (IP02 ( 2 ports Asterisk embedded IP PBX
  • (IP08 ( 8 ports Asterisk embedded IP PBX