ماژول AX110X

ماژول AX110X

ماژول AX110X

ماژول AX110X


ماژول AX110X دارای یک پورت FXO بوده و برای کارت های  AX400P  یا  IP PBXهای سری  IP0X این قابلیت را فراهم می کند که خطوط تلفن آنالوگ (POTS) را غیرفعال کنند. کاربران می توانند با به کارگیری ماژول های AX110X بیشتری، پورت های بیشتری را فعال کنند. این ماژول از تمام قابلیت های تماس پشتیبانی شده توسط خطوط تلفن آنالوگ، پشتیبانی می کند. این محصول با کارت X100M دیجیوم سازگار بوده و کاربران می توانند این ماژول را به طور مستقیم بر روی کارت های TDM400P استفاده کنند.
پیکربندی
این محصول، با تجهیزات زیر کار می کند.

  • (AX400P ( 4 analog port mother board
  • (AX1600P (16 analog ports mother board
  • (AX-E-1600P ( 16 analog ports PCI-E mother board
  • (IP01 ( one port Asterisk embedded IP PBX
  • (IP02 ( 2 ports Asterisk embedded IP PBX
  • (IP04 ( 4 ports Asterisk embedded IP PBX
  • (IP08 ( 8 ports Asterisk embedded IP PBX