ماژول G01

ماژول G01

ماژول G01


این محصول، یک ماژول GSM بوده که شامل یک آنتن بوده و در IP4G یا  IP2G4A برای غیر فعال کردن یک کانال GSM به کار می رود.  یک G01، یک کانال GSM را فعال می کند.
پیکربندی
این محصول همراه با تجهیزات زیر کار می کند.

  • (IP4G ( 4 GSM channels Asterisk embedded IP PBX
  • (IP2G4A ( 2 GSM channels and 4 Analog channels Asterisk embedded IP PBX