نکات مربوط به شماره گیری و DTMF در گیتوی های دینستار

نکات مربوط به شماره گیری و DTMF در گیتوی های دینستار

در این ویدئو خلاصه ای از ترفندها و نکات مربوط به شماره گیری و DTMF در گیتوی های دینستار آموزش داده می شود.

 

مسایل مربوط به DTMF  در گیتوی های Dinstar – نکات و ترفندها بصورت تصویری: