نحوه جداسازی کانالهای ورودی و تفکیک خطوط در گیتوی های دینستار

نحوه جداسازی کانالهای ورودی و تفکیک خطوط در گیتوی های دینستار

 

 

در این ویدئوی کوتاه نمایش داده می شود که چگونه می توانیم پورت های گیتوی Dinstar FXO را بصورت مستقل جداسازی نماییم یا هر خط را به یک یا گروهی از داخلی ها ارتباط دهیم.

نحوه تفکیک خطوط شهری و پورت ها در گیتوی های FXO دینستار Dinstar بصورت تصویری: