راهنمای ایجاد ترانک بین گیتوی آنالوگ دینستار و الستیکس یا ایزابل

راهنمای ایجاد ترانک بین گیتوی آنالوگ دینستار و الستیکس یا ایزابل

ابتدا مانند تصویر فوق از طریق پورت LAN با (IP=192.168.11.1) به گیتوی لاگین کنید. Password= admin و UserName= admin

سپس در تب Network به پورت WAN  گیتوی آی پی اختصاص دهید،  پس از ذخیره نمودن تنظیمات، گیتوی را Restart کنید، حال کابل شبکه را به پورت WAN وصل کرده و مجددا لاگین کنید.Dinstar FXO Network

سپس در تب SIP Server  آی پی سرور را وارد می کنیم.Dinstar FXO SIP Server

در این مرحله، در تب Advanced وارد قسمتCall & Routing  شده و طبق تصویر، یکPort Group  می سازیم. Dinstar PortGroup

در مرحله بعد تنظیمات مربوط به تماس های ورودی و خروجی را انجام می دهیم، در بخش Call & Routing در قسمتIP=>Tel routing  تنظیمات مربوط به تماس های خروجی از گیتوی رو طبق تصویر انجام می دهیم. Dinstar IP to Tel

سپس تنظیمات تماس های ورودی به گیتوی را در بخشTel=>IP/Tel routing  مطابق تصویر انجام  می دهیم.Dinstar Tel to IP/Tel Routing

در مرحله بعد میبایست تنظیمات مربوط بهCaller ID  را در  تبAdvanced  قسمت FXS/FXO مطابق تصویر انجام دهیم.Dinstar FXS/FXO

تنظیمات مربوط به گیتوی به اتمام رسید.

حال باید تنظیمات مربوط به سرور الستیکس را انجام دهیم، دو ترانک SIP در تبPBX/PBX  Configurations الستیکس مطابق شکل برقرار می کنیم.

ترانک اول را با تنظیمات مشخص شده مستقیماً با گیتوی برقرار می کنیم.PBX Configuration

ترانک دوم را جهت رجیستر شدن پورت های گیتوی برقرار می کنیم.Elastix trunk

تنظیمات ترانکینگ گیتوی دینستار و الستیکس به پایان رسید، فقط کافیست در الستیکس تنظیمات Inbound Route و Outbound Route را انجام دهید.