آموزش گیتوی پتون Patton سری SmartNode 4110

آموزش گیتوی پتون Patton سری SmartNode 4110

آموزش نحوه انجام تنظیمات  گیتوی پتون سری اسمات نود ۴۱۱۰ برای کار با الستیکس و یا راهکارهای دیگر مبتنی بر پروتکل SIP