گیتوی سنگوما Vega 50

Sangoma Vega 50

گیت وی آنالوگ سنگوما

 

گیتوی ویپ Vega 50، دستگاه های آنالوگ BRI را به شبکه ویپ متصل می کند. گیتوی Vega 50، می تواند از پیکربندی های مختلفی پشتیبانی کند. در صورتی که این گیتوی برای تلفن های آنالوگ پیکربندی شود، از ۸ پورت FXO یا ۸ پورت FXS با دو پورت FXO پشتیبانی می کند. در صورتی که برای BRI/ISDN2 پشتیبانی شود، می تواند از ۴ واسط BRI پشتیبانی کند. هریک از واسط های BRI می تواند به طور جداگانه، به صورت network side یا  terminal side پیکربندی شود. بنابراین گیتوی Vega 50 می تواند به طور همزمان به PBX و ISDN متصل شود. وجود واسط گرافیکی کاربری  و ابزار SNAP مبتنی بر مرورگر، در این گیتوی باعث شده استقرار و اعمال تنظیمات در این گیتوی بسیار ساده باشد.

 

سری گیتوی های Vega 50 شامل گیتوی های

121sangoma vs 0119
سنگوما  Vega 50-VS0113سنگوما  Vega 50-VS0118سنگوما  Vega 50-VS0114سنگوما vega 50-vs0119

این گیتوی از ۸ پورت FXS و ۲ پورت FXO پشتیبانی می کند. وجود واسط گرافیکی کاربری و ابزار SNAP مبتنی بر مرورگر، در این گیتوی باعث شده استقرار و اعمال تنظیمات در این گیتوی بسیار ساده باشد. 

این گیتوی قابلیت پشتیبانی از ۸ پورت FXO یا ۸ پورت FXS با ۲ پورت FXO را دارد. این گیتوی از ۴ واسط BRI پشتیبانی می کند و هریک از این واسط های BRI می تواندبه عنوان سمت ترمینال یا سمت شبکه پیکربندی شود. بنابراین گیتوی Vega 50 می تواند به طور همزمان به PBX  و ISDN متصل شود. وجود واسط گرافیکی کاربری و ابزار SNAP مبتنی بر مرورگر، در این گیتوی باعث شده استقرار و اعمال تنظیمات در این گیتوی بسیار ساده باشد. 

این گیتوی از ۴ پورت FXS و ۲ پورت FXO پشتیبانی می کند. وجود واسط گرافیکی کاربری و ابزار SNAP مبتنی بر مرورگر، در این گیتوی باعث شده استقرار و اعمال تنظیمات در این گیتوی بسیار ساده باشد. 

گیتوی ویپ Vega 50، دستگاه های آنالوگ BRI را به شبکه ویپ متصل می کند.این گیتوی از ۴ پورت FXO پشتیبانی می کند.وجود واسط گرافیکی کاربری و ابزار SNAP مبتنی بر مرورگر، در این گیتوی باعث شده استقرار و اعمال تنظیمات در این گیتوی بسیار ساده باشد.